శ్రీ రామ నవమి శుభాకాంక్షలు


 

రామా 

రావయ్యా

మా ఒంటిమిట్టకు 

మా ఆనంద భాష్పాలు తప్ప 

గోదావరి లేదు నీ కాళ్ళు కడుగ 

మా హృదయ పీటం తప్ప

భద్రాది లేడు నీకు పీట వేయ 

చిరు కానుకలు తప్ప 

చింతాకు పతకం తేలేము 

నీ నామా  సంకీర్తన తప్ప

రామదాసు నగలు చేయించలేము

 ఈ ఒంటి మిట్టనే నీ పంచవటి అనుకోని 

మా హృదయ రాజ్యాన్ని నీ మహాసామ్రాజ్యం అనుకోని 

 రామా 

రావయ్యా

మా ఒంటిమిట్టకు 

మీకు మీ కుటుంబానికి  శ్రీ రామ నవమి శుభాకాంక్షలు


Popular posts from this blog

Consumer affairs, food & civil supplies - Bifurcation of fair shop in between two villages - Their lordships held that by itself would not offer justification for the respondents to bifurcate the petitioners fair price shop leaving it completely unviable. If the respondents feel that the essential commodities need to be distributed in the two Villages of Vaddepalli and Kondugaripalle, they can direct the petitioner to arrange such distribution in those Villages on particular days by paying transportation expenses to her.- Writ allowed - 2015 Telangana & A.P. msklawreports

Sec.20 of C.P.C - Territorial Jurisdiction - suit for recovery of money based on Contract - As per the admitted plaint averments, the office of the defendants is located in Pargi, the offer made by the petitioner was accepted at Pargi, the contract was entered between the petitioner and the respondents at Pargi and the same was executed within the jurisdiction of the Court at Pargi.- Plaint returned with objection - as an after thought added the acceptance of contract was received at Malkajgiri - Trail court returned the plaint to file in proper court - Revision - Their Lordships held that if filing of suit is based on making of a contract, the cause of action arises at the place where the offer is accepted and if the suit is based on termination of a contract, the cause of action arises at the place where such termination order is received. Admittedly, the suit is based on making of a contract and not on termination of the contract.- dismissed the revision - 2015 Telangana & A.P. msklawreports

Sec.482 Cr.P.C. - Section 8 of the Andhra Pradesh Public Examination (Prevention of Malpractice and Unfair Means) Act, 1997 - Part B question Paper was missed ( said to be distributed to A1 along with other students by A2 an invigilator ) - Charge - she was negligent in performing the invigilation duties. - Their Lordships held that Mere negligence in performing invigilation duties, does not attract the offence set-forth in the Act. Therefore, in absence of any allegation that the petitioner herein has committed the offence set out in Section 5 of the Act, she cannot be subjected to prosecution for which the penalty has been provided under Section 8 of the Act.- Quashed the criminal proceedings - 2015 Telganga & A.P. msklawreports